Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

datum​: 29-12-2016
van​: L. van der Veer (Partij voor de Dieren)
onderwerp​: Deelerwoud

Vanmiddag was er een protestactie bij het Deelerwoud tegen het afschot van honderden damherten in het natuurgebied. Bij het afschieten van de damherten speelt de provincie een belangrijke rol, omdat de provincie een ontheffing moet geven om de beschermde dieren te doden. De provincie kan, als een terreineigenaar onvoldoende meewerkt, zelfs besluiten om de dieren te laten doden, en om de kosten op de terreineigenaar te verhalen.

Vragen :

  1. Was de provincie op de hoogte van de plannen om het jachtvrije gebied te verkleinen, en honderden dieren af te schieten?
  2. Is de provincie bij het overleg over het afschot van de dieren betrokken geweest? Heeft de provincie, zoals beweerd werd, er zelfs op aangedrongen? Heeft de provincie gedreigd zelf de dieren af te laten schieten, of om andere maatregelen te nemen?
  3. Volgens berichten hebben landgoederen in de buurt schade vanwege herten die van jonge boompjes eten. Hebben de landgoederen voldoende preventieve maatregelen genomen om de schade te voorkomen dan wel te beperken ? Zo ja, is er een rapport van die preventieve maatregelen?
  4. De provincie heeft miljarden op de bank staan, en heeft in de afgelopen jaren miljoenen minder dan verwacht werd voor natuur uitgegeven. Hoeveel geld is er besteed aan onderzoek naar innovatieve manieren om schade door wild en aanrijdingen met wild te voorkomen?
  5. Op Twitter werd bijvoorbeeld voorgesteld de maximum snelheid op aanliggende wegen te verlagen om aanrijdingen te voorkomen, en die snelheid ook beter te handhaven. Bij het project met de zelfrijdende wagentjes tussen Wageningen en Ede (Wepods) zijn kosten nog moeite gespaard om het hele traject te digitaliseren, en houden camera’s de wagentjes in de gaten. Wanneer investeert de provincie in een beter systeem dat automobilisten waarschuwt wanneer herten in de buurt zijn van een weg die dwars door een natuurgebied gaat en die niet met rasters is beveiligd, en een systeem dat een tijdelijk verlaagde maximumsnelheid ook kan handhaven?
  6. Natuurmonumenten wil met andere terreineigenaren experimenten doen om de dieren bij schadegevoelige percelen te verjagen. Is het college bereid een voorstel te maken om daaraan mee te betalen?
  7. Tijdens de actie werd ook door een voormalig boswachter geklaagd over het feit dat precieze gegevens over de aantallen damherten en het afschot en de locaties van de schade niet te vinden zijn. Kunt u een gedetailleerde tekening maken van de situatie in en rond het Deelerwoud, met per kilometervak de aantallen er levende herten, de eventueel gemelde schade, de bewegingen van de dieren tussen rustgebied en foerageergebied, de status van flora en fauna en kwalificerende habitattypen, met daarbij ook aangegeven het jachtvrije deel (dit zijn gegevens die bekend zouden moeten zijn), zodat belangstellenden meer inzicht krijgen in het geheel?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.
29-12-2016 Partij voor de Dieren. Deelerwoud.​